Regulamin usługi

Regulamin usługi perekaz24

Obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi przesyłania pieniędzy „perekaz24”.
 2. Usługa perekaz24 polega na zapewnieniu poprzez serwis internetowy perekaz24.eu oraz dostępny w ramach tego serwisu system zlecania przekazów pieniężnych, technicznej możliwości złożenia przez Posiadacza Karty zlecenia obciążenia rachunku swojej Karty lub zlecenia obciążenia rachunku bankowego za pośrednictwem ePrzelewów a następnie przekazaniu środków w Dolarze Amerykańskim (USD) do punktu odbioru gotówki na terenie Ukrainy lub uznaniu rachunku karty płatniczej w Hrywnie Ukraińskiej (UAH).
 3. Realizacja transakcji jest możliwa przy użyciu Kart płatniczych dopuszczonych regulacjami Visa lub MasterCard do realizacji Transakcji bez fizycznej obecności, oraz dla posiadaczy rachunków w polskich bankach za pośrednictwem ePrzelewów.
 4. Wykonanie przekazu pieniężnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi perekaz24

Usługa perekaz24 świadczona jest:

 1. Na terenie Polski i Unii Europejskiej przez:
 2. Operatora Usługi: Meest Transfer24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: Al. XI Wieków Kielc 8/22; 25-516 Kielce, kapitał zakładowy 820 000 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000326242, NIP PL 9562248359;

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Operator usługi – Meest Transfer Sp z o.o. z siedzibą w Kielcach
Partner – Wykonawca Przekazu – Transfer24 Sp. z o.o. w Kielcach
Bank Wydawca – bank który wydał Kartę Posiadaczowi Karty.
Punkt odbioru gotówki – placówki w których odbiorca może odebrać gotówkę (aktualna lista jest umieszczona na Stronie).
Administrator Płatności – eCard S.A.
Strona – strona internetowa perekaz24 za pośrednictwem której Użytkownik zleca realizację Transakcji.
Karta nadawcy – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub MasterCard, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji Transakcji bez fizycznej jej obecności.
Karta odbiorcy – karta płatnicza wydana przez bank ukraiński prowadzona w walucie UAH.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która poprawnie utworzyła i aktywowała swoje Konto Użytkownika w systemie perekaz24.
Posiadacz Karty – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca kartę wydaną przez Bank Wydawcę.
Posiadacz Rachunku – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca rachunek bankowy w polskim banku.
ePrzelew – usługa pozwalająca na przyjmowanie płatności za pośrednictwem Internetu.
Autoryzacja – proces sprawdzenia, czy na rachunku Posiadacza Karty znajdują się środki umożliwiające dokonanie Transakcji.
Odbiorca – osoba fizyczna upoważniona przez Użytkownika do odbioru gotówki.
Transakcja – wpłata środków z Karty lub przez ePrzelew w wysokości określonej przez Użytkownika po pozytywnej Autoryzacji nie przekraczająca Limitów Transakcji.
Konto – indywidualny panel administracyjny stworzony przez Użytkownika w ramach Strony służący do realizacji Transakcji przez Użytkownika, podglądu historii Transakcji oraz zarządzania jego danymi osobowymi.
Limity Transakcji – ograniczenia dzienne i miesięczne Transakcji dokonywanych z Karty i/lub Konta Użytkownika.
Uwierzytelnienie Karty – transakcja sprawdzająca, mająca na celu potwierdzenie iż Użytkownik jest uprawnionym Posiadaczem Karty.

Rozdział 2. Rejestracja Konta Użytkownika

 1. W ramach Strony zarejestrować się może osoba fizyczna będąca Posiadaczem Karty wydanej na swoje nazwisko lub posiadająca rachunek w polskim banku.
 2. Proces rejestracji Użytkownika odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony.
 3. W procesie rejestracji Konta Użytkownik podaje swoje dane niezbędne do aktywacji Konta. Aktywacja Konta może zostać wykonana tylko po poprawnym wypełnieniu formularza danych Użytkownika.
 4. W celu aktywacji swojego Konta Użytkownik musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Użytkownik na potrzeby aktywacji swojego Konta musi potwierdzić, że podane przez niego dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Użytkownik w procesie aktywacji swojego Konta zapoznaje się i akceptuje Politykę Prywatności Operatora, w szczególności zapoznaje się z zawartymi w niej informacjami Operatora jako administratora danych osobowych, podawanymi podczas zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. Akceptacja Polityki Prywatności Operatora jest wymagana do założenia Konta.
 6. Użytkownik odrębnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie do celów marketingowych (w tym do celów marketingu bezpośredniego) jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji i aktywacji Konta. Zgoda w tym zakresie jest dobrowolna, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na aktywację Konta i świadczenie usług objętych Regulaminem.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji Konta w przypadku ich zmiany.
 8. Hasło dostępu do Konta Użytkownika zostanie ustalone podczas procesu rejestracji i można je zmienić za pomocą odpowiedniej opcji w Koncie Użytkownika.
 9. Po poprawnie zrealizowanym procesie rejestracji i aktywacji Konta w Użytkownik może dokonywać Transakcji.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do swojego Konta, może za pośrednictwem odpowiedniej opcji na Stronie uruchomić proces przypomnienia hasła.
 11. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 12. Użytkownik na swoim Koncie może korzystać z więcej niż jednej Karty.
 13. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom.
 14. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 15. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
 16. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Posiadaczy Karty, Użytkowników i odwiedzających serwis Operatora znajdują się w Polityce Prywatności Operatora.

Rozdział 3. Bezpieczeństwo Transakcji

 1. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa realizacja Transakcji odbywa się za pośrednictwem Administratora Płatności.
 2. Operator nie ma dostępu do danych Karty ani do danych rachunku bankowego Użytkownika, dane te przechowuje Administrator Płatności.
 3. Operator nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające z przedstawienia przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych w procesie rejestracji Konta.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia hasła przed osobami nieuprawnionymi.

Rozdział 4. Proces realizacji transakcji

 1. Transakcję za pośrednictwem Strony może zrealizować Posiadacz Karty lub Posiadacz Rachunku, korzystający ze swojego Konta Użytkownika.
 2. Waluta, w której zostanie obciążona Karta Użytkownika to Polski Złoty (PLN), Funt Brytyjski (GBP) lub Euro (EUR) w zależności od tego jaką walutę wybrał Użytkownik podczas rejestracji konta.
 3. Waluta, w której zostanie wypłacona gotówka w Punkcie odbioru gotówki to Dolar Amerykański (USD).
 4. Waluta, w której zostanie uznany rachunek karty płatniczej to Hrywna Ukraińska (UAH).
 5. Przewalutowanie środków na Dolara Amerykańskiego (USD) następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym Operatora.
 6. Przewalutowanie środków na Hrywnę Ukraińską (UAH) następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym operatora.
 7. Aktualny kurs walutowy jest widoczny po zalogowaniu do Konta Użytkownika.Użytkownik dokonując Transakcji akceptuje walutę transakcji, aktualny, widoczny kurs walutowy oraz
 8. dodatkowe opłaty widoczne podczas realizacji Transakcji.
 9. Transakcja może być realizowana do Punktu odbioru gotówki lub na rachunek karty płatniczej.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wejście przez Administratora Płatności w posiadanie wprowadzonych na Stronie danych oraz przeprowadzenie ich weryfikacji.
 11. W celu autoryzacji transakcji Operator przekazuje Administratorowi Płatności za pośrednictwem Strony, dane niezbędne do przeprowadzenia procesu autoryzacji.
 12. Warunkiem realizacji Transakcji jest:
  1. Podanie kwoty Transakcji, która nie przekracza Limitów Transakcji.
  2. Podanie prawidłowych danych odbiorcy.
  3. Podanie tytułu wpłaty.
  4. Pozytywna Autoryzacja lub pozytywna transakcja ePrzelew.
 13. Pozytywna Autoryzacja dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do Kart, o ile
  1. Karta nie jest zastrzeżona.
  2. Karta jest ważna.
  3. Bank Wydawca potwierdzi, że Użytkownik posiada dostępne środki na realizację Transakcji.
 14. Pozytywna płatność ePrzelewem dokonana będzie jeśli Posiadacz Rachunku posiada dostępne środki na realizację transakcji.
 15. W przypadku braku pozytywnej Autoryzacji lub pozytywnej płatności ePrzelewem Transakcja nie zostanie zrealizowana.
 16. Odbiór gotówki w Punkcie odbioru gotówki następuje nie później niż jeden dzień roboczy po prawidłowym zleceniu Transakcji.
 17. Uznanie rachunku karty płatniczej nastąpi nie później niż eden dzień roboczy po prawidłowym zleceniu Transakcji.
 18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wprowadzenia przez Użytkownika błędnych danych Odbiorcy.
 19. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora.
 20. Zlecenie Transakcji jest nieodwołalne, w szczególnych przypadkach Operator może anulować Transakcję na prośbę Użytkownika.

Rozdział 5. Limity Transakcji

 1. Limity Transakcji określa Operator. Limity transakcji dla Karty / Konta Użytkownika są widoczne po zalogowaniu na Koncie Użytkownika.

Rozdział 6. Odpowiedzialność Operatora, Ochrona konsumenta w ramach usług elektronicznych, Reklamacje dotyczące usługi płatniczej i dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia Transakcji przez Odbiorcę, gdy nie nastąpiły one z jego winy, a w szczególności jeśli zostały podane nieprawidłowe dane Odbiorcy.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody pośrednie, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z opóźnienia realizacji bądź braku realizacji Transakcji.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność jedynie za realizację Transakcji.
 4. Użytkownik, może zgłaszać wszystkie reklamacje za pośrednictwem odpowiedniej opcji na Stronie w ramach swojego Konta Użytkownika.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie stanowiącą usługi płatniczej przekazu pieniężnego.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. opis usterki, w tym datę (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub na piśmie.
 8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, rejestrującemu Konto Użytkownika, Operator przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierające następujące dane:
  1. opis usługi oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
  2. dane identyfikujące Operatora, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Operatora, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu z Operatorem i składania reklamacji;
  3. opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
  4. przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
  5. brak zobowiązania Operatora do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  6. czasie trwania umowy oraz sposobie wypowiedzenia umowy;
  7. możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 9. Operator równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy, w którym zawiera sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy.
 10. Konsument, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając Operatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się przez Konsumenta wzorem nie jest konieczne.
 11. W przypadku skutecznego złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, umowę o świadczenie usług uznaje się za niezawartą, a Operator ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto Klienta oraz usunąć podane przez Użytkownika dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 12. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora traci prawo do odstąpienia od umowy.
 13. Użytkownik – Konsument korzystający z usługi elektronicznej Operatora, z wyłączeniem usługi przekazu pieniężnego, uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 14. Użytkownik – Konsument korzystający z usługi elektronicznej Operatora, z wyłączeniem usługi przekazu pieniężnego, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 15. Użytkownik – Konsument korzystający z usługi elektronicznej Operatora, z wyłączeniem usługi przekazu pieniężnego, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania drogą elektroniczną sposób nie stanowiących reklamacji dot. usług finansowych za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową zawartą z Operatorem. Platforma ODR znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@perekaz24.eu
 16. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji Użytkownika w sprawach związanych ze świadczeniem usługi przekazu pieniężnego oraz informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów na tle rozpatrywania reklamacji zostały określone w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 17. Niezależnie od treści Regulaminu zasady rozpatrywania reklamacji Operator udostępnia Użytkownikom w serwisie internetowym w zakładce/podstronie „skargi i reklamacje”, dostępnej ze strony głównej serwisu.

Rozdział 7. Identyfikacja i weryfikacja Użytkownika oraz zapobieganie naruszeniom prawa przez Użytkowników

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika, usunięcia Konta Użytkownika, a także odmowy realizacji Transakcji przez zarejestrowanego Użytkownika.
 2. Począwszy od chwili złożenia zlecenia transakcji do chwili realizacji zlecenia Operator uprawniony jest w każdym czasie do zażądania od Użytkownika urzędowo poświadczonych kopii dokumentu tożsamości lub innych dokumentów równoważnych. Do czasu dostarczenia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych żądaniem Operator ma prawo wstrzymać realizację transakcji bez obowiązku wynagrodzenia Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.
 3. W przypadku nie przedstawienia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych wezwaniem Operator ma prawo anulować wszystkie zlecenia złożone przez Użytkownika bez obowiązku wynagradzania Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu oraz domeny perekaz24 (we wszystkich wersjach) są zastrzeżone na rzecz Meest Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Meest Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Meest Transfer – są wykorzystywane lub udostępniane na stronach Serwisu.
 2. Zarówno nazwa serwisu, domena internetowa perekaz24 (we wszystkich wersjach), jak i każdy z elementów Serwisu podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw autorskich do utworów ani do baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach, rozpowszechnianie publikowanych na stronach Serwisu treści, pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z udostępnionych w nim utworów lub baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych ani godzić w słuszne interesy Operatora oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – w ramach współpracy z Operatorem – są udostępniane na stronach Serwisu
 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Serwisu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest natomiast zamieszczanie odnośników do Serwisu na stronach internetowych naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich lub godzących w zasady współżycia społecznego albo dobre obyczaje.
 6. Jakikolwiek inny niż określony powyżej sposób korzystania z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Operatora (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – w ramach współpracy z Operatorem – są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 7. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu a nie pochodzące od Operatora służą wyłącznie celom informacyjnym i pochodzą ze źródeł, które Operator uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Operatora, spółka ta nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji pochodzących od podmiotów trzecich, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Użytkownika lub Partnera nie będącego Konsumentem, sądem właściwym jest sąd siedziby Operatora.
 9. Do wszelkich umów zawieranych w trybie i na zasadach określonych Regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie. Umowy z Użytkownikami są zawierane w języku polskim; korespondencja w sprawach działania Serwisu i zawieranych za jego pośrednictwem umów jest prowadzona w języku polskim.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku.
 11. Pełny i aktualny tekst Regulaminu oraz wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu są dostępne na stronie głównej Serwisu w zakładce „Regulamin”.
 12. Operator informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, albo zmian przepisów prawa.
 13. W przypadku o którym mowa w pkt. 12 Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o planowanych zmianach Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni. Nadto Operator poinformuje o planowanych zmianach na stronach Serwisu w zakładce „Regulamin” na czas nie krótszy 7 dni przed wejściem w życie zmiany, w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
Sprawdź, jakie to proste.
Zarejestruj się za darmo!
Wyślij przekaz